Strom

Informace o zpracování osobních údajů

Jak zpracováváme vaše osobní údaje

Vážení klienti,

tento dokument obsahuje základní informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Byl připraven v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

1 Správce osobních údajů

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.

Správcem vašich údajů je Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, IČO: 00853879, se sídlem Lázeňská 58, 561 12  Brandýs nad Orlicí.

Se správcem se můžete spojit prostřednictvím těchto kontaktů:

e-mail: sekretariat@rehabilitacniustav.cz

pověřenec: Jaromír Novotný, e-mail: novotny@mana.cz.

2 Účel, pro který osobní údaje potřebujeme a legitimita jejich zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem:

1. zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
2. zajištění zákonné povinnosti správce, který tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
3. ochrany svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je zajištění ochrany našeho majetku, řádné plnění smluvních závazků a zákonných povinností;
4. dalšího zpracování na základě vámi uděleného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělil/a.

Zákonnost zpracování dále vychází například ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány údaje o zdravotním stavu, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, podle kterého hájí správce své oprávněné zájmy nebo ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

3 Osobní údaje a jejich zpracování

Zpracováváme zejména tyto vaše osobní údaje:

1. kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa
2. informace o službách, které vám poskytujeme, zejména

  • informace související s ubytováním a stravováním
  • informace o procedurách,
  • informace o zdravotních prohlídkách
  • informace o dalších souvisejících službách

3. informace o vzájemné komunikaci – informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo kontaktních formulářů
4. fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách
5. kamerové záznamy
6. cookies

Osobní údaje jsme získali přímo od vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv. Vaše základní osobní údaje jsme také mohli získat od vašich rodinných příslušníků, kteří vám objednali, zakoupili a věnovali dárkový poukaz nebo také prostřednictvím vaší zdravotní pojišťovny, která vás vyslala na komplexní nebo příspěvkovou lázeňskou péči.

Zdrojem kamerových záznamů jsou systémy, které za tímto účelem provozujeme a na jejichž fungování vás upozorňujeme. Tyto systémy jsou zde instalovány za účelem ochrany majetku a zdraví.

4 Doba zpracování

Informace, které musíme archivovat na základě lhůt daných legislativou, uchováváme po dobu danou v zákonech (to se týká zejména účetních dokladů a dokladů o zdravotní dokumentace).

Po uplynutí uvedené doby jsou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

5 Předávání dat

Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, soudům, orgánům činným v trestním řízení

Dále budeme předávat nezbytné osobní údaje (vaše identifikační údaje a informace o čerpání služeb, délce pobytu i zdravotní dokumentaci) vaší zdravotní pojišťovně, pokud vás na pobyt u nás vyslala.

Při zpracování vašich osobních údajů pak využíváme různé systémy, které máme nainstalovány na našich zařízeních. Pokud tomu tak není a systém provozuje externí dodavatel, máme s ním uzavřenou odpovídající smlouvu a hlídáme, aby i on se o vaše data staral s patřičnou zodpovědností a v souladu s GDPR. U všech zpracovatelů se staráme o to, aby i oni zpracovávali vaše osobní údaje bezpečně a plně v souladu s GDPR.

Osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

6 Vaše práva

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů můžete uplatnit svá práva u správce na výše uvedených kontaktech, a to buď osobně na uvedené adrese nebo písemně na adresu sídla společnosti (v tom případě prosíme o ověření vaší totožnosti, abychom měli jistotu, že osobní údaje nepředáme nikomu cizímu).

Veškerá sdělení a vyjádření k vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů vás bude správce informovat.

Jako subjekt máte následující práva:

Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů

Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

Pokud správce hodlá dále vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.

Informace vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto dokumentu, to vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

Právo na přístup k osobním údajům

Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu

V určitých situacích máte obecně právo na opravu svých osobních údajů.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abych správce vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na omezení zpracování

Správce zpracovává vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, aby správce poskytl vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

Právo odvolat souhlas

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to buď vyplněním formuláře webových stránkách nebo zasláním odvolání na e-mail nebo adresu sídla správce nebo pomocí linku v e-mailové komunikaci.

7 Pravidla cookies

Správce jako provozovatel těchto webových stránek zpracovává cookies a využívá aplikace Google Analytics. "Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Můžete odmítnout používání souborů cookies, čímž zabráníte sběru dat o vás. Učinit tak můžete volbou v nastavení vašeho prohlížeče. Pro některé prohlížeče si můžete nainstalovat rozšíření Plugin pro odhlášení od reklamního souboru cookie, který zabrání odesílání vašich dat do Googlu.

Další informace lze nalézt: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

8 Platnost

Tento dokument je platný od 1. 4. 2020 a může být kdykoli aktualizován. Aktuální verze bude vždy zveřejněna na webových stránkách společnosti.

Nastavení cookies
Používáme cookies, abychom vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu webu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Technické cookies

Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek.
Tyto cookies nelze zakázat.

Analytické cookies

Tyto soubory cookies nám umožňují analyzovat to, jak jsou naše stránky využívány. Získaná data pak využíváme k analýze a zlepšování výkonu našich webových stránek.

Reklamní cookies

Tyto soubory cookies se používají k získávání informací o preferencích uživatelů napříč různými webovými stránkami. Získaná data jsou využívána k zobrazování reklam, které jsou pro uživatele zajímavé a relevantní.

Marketingové cookies

Tyto soubory cookies jsou používány ke zjištění efektivnosti našich marketingových kampaní. Mají za úkol například pomoci nám porozumět tomu, kolik naše marketingové kampaně přivedou návštěvníků do našich služeb, měřit počet zobrazených reklam a jejich účinnost, tedy kolik lidí na danou reklamu klikne.

Uživatelské cookies

Tento souhlas umožňuje online platformám ukládat a využívat uživatelská data pro přesnější cílení reklam. To zahrnuje informace jako jsou demografická data, zájmy a chování uživatele. Bez tohoto souhlasu nemusí být zobrazené reklamy relevantní zájmům a preferencím uživatele.

Personalizační cookies

Udělením tohoto souhlasu budou moci online platformy využívat dříve získaná data o konkrétním uživateli, včetně informací o jeho nákupním chování za účelem zobrazení relevantních nabídek a reklam.

Bezpečnostní cookies

Bezpečnostní soubory cookies umožňují ukládání informací souvisejících se zabezpečením, např. ověřování, ochrana před podvody a další prostředky na ochranu uživatele.

Napište nám
zprávu nebo dotaz

SAK logoVoda
Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.