Strom

Indikace k přijetí

Dle statutu Rehabilitačního ústavu (dále jen RÚ) léčíme klienty po úrazech a operacích pohybového a nervového systému. 

Přijímáme pacienty:

 • stavy po cévních mozkových příhodách (CMP) po odeznění akutního stádia,
 • po úrazech, amputacích končetin, operacích a dlouhodobé imobilizaci, 
 • poruchy hybnosti (plegie, parézy) nejrůznějšího původu,
 • stavy po totálních endoprotézách kloubů a osteosyntézách,
 • stavy po operacích na páteři (spondylochirurgické výkony),
 • dekompenzované stavy chronických onemocnění páteře a kloubů.

1. Návrh na léčebně rehabilitační péči

UPOZORNĚNÍ
Na základě Metodiky VZP, platné od 01.01.2014 je nově stanoven povinný postup při podávání návrhů k léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně.
Příjem pacientů do RÚ Brandýs nad Orlicí se provádí na základě schválené žádosti revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny - „Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně“, Tiskopis VZP vzor č. 17/2013 platí pro všechny zdravotní pojišťovny, formulář je ke stažení níže.
 
a. Typ I. - návrh je vystaven ošetřujícím lékařem při hospitalizaci, překlad pacienta je předem domluven s rehabilitačním zařízením. Platnost návrhu od data vystavení je 10 kalendářních dnů.
b. Typ II. - návrh je vystaven ošetřujícím lékařem za hospitalizace, může být uskutečněn jako překlad z lůžka na lůžko (po předchozí domluvě – telefonicky nebo emailem) nebo i z domácího prostředí, musí však být dodržen termín nástupu na rehabilitační péči do 1 měsíce od data vystavení návrhu.
c. Typ III. - v případě indikované rehabilitace z domácího prostředí vyplňuje návrh praktický lékař na doporučení odborného lékaře (neurologa, ortopeda, rehabilitačního lékaře). Platnost návrhu na pozvání pacienta do RÚ je 3 měsíce od data vystavení návrhu.
d. U samopláteckých pobytů-není nutné vyplňovat „Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně“.

Neschválené návrhy revizním lékařem zdravotní pojišťovny nelze akceptovat.

Při překladu pacienta z jiného zdravotnického zařízení k nám do Rehabilitačního ústavu nebo praktickým lékařem v případě zhoršené soběstačnosti, sebepéče pacienta musí být vždy vyplněn Dotazník ošetřovatelské zátěže, který je ke stažení níže.

2.  Schválené návrhy

Schválené návrhy následně posuzuje náměstek léčebné péče RÚ s ohledem na to, že pacient nemá kontraindikace k intenzivní rehabilitaci: tracheostomie, PEG, akutní infekce, přenosné nemoci, akutní onkologické onemocnění a musí být pacient schopen aktivní spolupráce. U onemocnění kardiovaskulárního systému musí být potvrzeno interním lékařem, že rehabilitační léčbu zvládnou.

Kontraindikacemi vodoléčebných procedur jsou: inkontinence, močové cévky, poruchy kožního krytu a stomie.

Schválené návrhy jsou zařazeny podle naléhavosti do databáze přijímací kanceláře, která vyzývá pacienty telefonicky a písemně k nástupu na léčení.

Po 2-3 týdnech od odeslání návrhu na zdravotní pojišťovnu je možné se telefonicky nebo emailem informovat v RÚ, na stav vyřízení Vaší žádosti.
Kontakty: tel: +420 733 373 398 přijímací kancelář nebo +420 465 544 206 recepce
               email: prijem@rehabilitacniustav.cz

Žádáme vás o dodržování času volání vašich dotazů k přijetí do RÚ v pracovní dny od 12.30-15.30 hodin. V dopoledních hodinách probíhá přijetí pacientů a nemůžeme se vám věnovat. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Nástupní a propouštěcí den je zpravidla úterý a středa. Standardní doba hospitalizace je 4 týdny.

3.   ZAJIŠTĚNÍ PŘEPRAVY PACIENTŮ A NÁHRADY CESTOVNÍCH NÁKLADŮ

vychází ze zákona č. 48/1997 Sb. (Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů)

§ 36

(1) Hrazenou službou je přeprava pojištěnce na zemí ČR ke smluvnímu poskytovateli, od smluvního poskytovatele do místa trvalého pobytu nebo do místa bydliště nebo do zařízení pobytových sociálních služeb, mezi smluvními poskytovateli a v rámci smluvního poskytovatele, a to v případě, že zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby (ZDS). Pokud k onemocnění pojištěnce došlo v místě bydliště, je přeprava do místa trvalého pobytu, které je vzdálenější než místo bydliště, hrazena jen tehdy, pokud to podle vyjádření ošetřujícího lékaře nezbytně vyžaduje zdravotní stav pojištěnce. Přeprava se provádí vozidly smluvní ZDS. Je-li ošetřujícím lékařem indikován doprovod pojištěnce, hradí zdravotní pojišťovna, která hradí přepravu pojištěnce, i přepravu doprovázející osoby. A to ve stejném rozsahu jako přepravu pojištěnce.

(2)  Přepravu podle odstavce 1) hradí zdravotní pojišťovna ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadovanou hrazenou službu poskytnout.


(3)  V mimořádných případech nebo v případech, kdy

a) je ekonomicky výhodnější, hradí zdravotní pojišťovna na základě indikace ošetřujícím lékařem a schválení revizního lékaře i nezbytnou leteckou dopravu,

b) hrozí nebezpečí z prodlení, hradí zdravotní pojišťovna náklady i jinému poskytovateli zdravotních služeb; o takové přepravě rozhoduje ošetřující lékař,

c) jde o osobu pohybující se převážně na vozíku pro tělesně postižené a je indikována přeprava ze zdravotních důvodů ZDS, hradí zdravotní pojišťovna přepravu i jinému dopravci, pokud tuto přepravu zajišťuje dopravním prostředkem speciálně upraveným pro převoz osob na vozíku pro tělesně postižené; o takové přepravě rozhoduje ošetřující lékař,

(4) Vyžaduje-li to nezbytně zdravotní stav pojištěnce a je-li bezprostředně ohrožen jeho život, hradí zdravotní pojišťovna na území ČR přepravu transfúzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, jakož i přepravu lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu.

K NÁSTUPU PACIENT POTŘEBUJE: 

 • lékařské zprávy a zprávy z vyšetření, např.: RTG, CT a MR snímky nebo jejich popis, u pacientů v pooperační péči musí být ve zprávě uveden stupeň zatěžování. Přivezte s sebou i zprávy z vyšetření, které jste absolvovali po odeslání návrhu na léčebnou rehabilitační péči v odborné léčebně.
 • Pokud jste onkologický pacient je vhodné s sebou vzít kopii zprávy z poslední onkologické kontroly
 • nezbytné doklady: občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, potvrzení pracovní neschopnosti (pokud je pacient v PN již před nástupem).

Pokud před nástupem nebo v průběhu léčení dojde u pacienta ke změně pojistného vztahu/pojišťovny a pacient se stane pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny, je jeho povinností oznámit neprodleně tuto skutečnost na sekretariát Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí.

Nutné vybavení:

 • domácí oblečení, pohodlný oděv na cvičení (trička, tepláky, legíny…)
 • 1x domácí obuv s pevnou patou a 1x obuv na rehabilitaci s pevnou patou,
 • plavky, koupací čepici, župan,
 • noční prádlo,
 • toaletní potřeby, hygienické potřeby a ručníky,
 • všechny léky, pravidelně a dlouhodobě užívané na celou dobu pobytu (4 týdny), v originálním balení, 
 • aktuální seznam užívaných léků ne starší 10 dnů s razítkem Vašeho praktického lékaře!
 • stomické a inkontinenční pomůcky na celou dobu pobytu,
 • elastická obinadla nebo elastické punčochy, pokud je máte používat, 
 • ortopedické a protetické pomůcky: hole, berle, ortézy, protézy, vozík.

Upozornění: Nemáme dostatečnou kapacitu na uskladnění pro venkovní elektro-vozíky a skútry přímo v budovách Rehabilitačního ústavu, stává se, že Vám musíme nabídnout venkovní prostory.

Pokud chcete využívat bezplatné připojení k internetu na hlavní budově, vezměte si s sebou kabel k notebooku nebo vám ho zapůjčíme na recepci. Pokud s sebou přivezete cenné předměty či větší obnos peněz, doporučujeme vám uložit tyto věci bezplatně v trezoru RÚ.

Pokud nemůžete k léčebnému pobytu nastoupit, ihned nás prosím informujte!  Je to nezbytné, abychom mohli nabídnout léčbu dalším pacientům. Věříme, že léčebný pobyt u nás přispěje ke zlepšení vašeho zdravotního stavu a budete v našem rehabilitačním ústavu spokojeni. K usnadnění komunikace mezi RÚ a pacientem je nutné v návrhu vyplnit telefonní spojení na pacienta, nejlépe i na rodinu.

 

Soubory a texty k přečtení

Text Metodiky VZP platné od 1.1.2014 [pdf]

stáhnout

Seznam pracovišť jednotlivých ZP schvalujících návrhy na rehabilitační péči [pdf]

stáhnout

Dotazník ošetřovatelské zátěže [pdf]

stáhnout

Napište nám
zprávu nebo dotaz

SAK logoVoda
Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.