Strom

Whistleblowing

Shrnující informace

Kdo může oznamovat:
kdokoliv kdo se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděl o protiprávním jednání. Z oznamování jsou vyloučeny osoby, které jsou k RÚ ve vztahu, který popisuje § 2 odst. 3 písm. c) až g) a j).

Co se oznamuje:
porušení nebo hrozící porušení dle platné a účinné právní úpravy.

Jak se oznamuje:
komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele i nahlášené osoby a jejich osobních údajů, anonymní oznámení se nepřijímají.

Co je a jaký je účel ochrany oznamovatelů?
V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady EU)2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Podle této legislativy je účinná a komplexní ochrana whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu. Whistlebloweři šetří nejen veřejné i soukromé finanční prostředky, ale mohou rovněž přispět k ochraně veřejného zdraví, zachraňovat životy, pomoci předcházet ekologickým katastrofám atp. Jednotlivé členské státy přijaly v souvislosti se směrnicí své transpoziční zákony, v České republice je to zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Ochrana osob a osobních údajů
V otázce ochrany osobních údajů, jakož i v otázce ochrany oznamovatele a nahlašované osoby se postupuje dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů. V případě využití oznamování porušení má oznamovatel právo na zachování důvěrnosti a další ochranu. Oznamovatel musí být ztotožněn.

Jak bude s oznámením naloženo
V závislosti na obsahu oznámení pověřená osoba přijme příslušné kroky a o výsledcích jednotlivých oznámení informuje oznamovatele, pokud to bude možné. Zpětná vazba o výsledcích oznámení je poskytována oznamovateli ve lhůtě přiměřené pro vyhodnocení jeho obsahu a přijetí příslušných kroků.

Komunikační kanály (jak oznamovat porušení)
Pro učinění oznámení využijte jeden z následujících kanálů, primárně však využívejte www.oznam.to

Příslušné osoby:
Ing. Zuzana Holečková
holeckova@rehabilitacniustav.cz
+420 465 544 207

JUDr. Robert Pecka, LL.M.
pecka@lexnova.cz
+420 737 209 716

Elektronicky na adresách:
www.oznam.to PIN: J8V9
www.oznamovatel.justice.cz
 

Písemně na adresu:
Whistleblowing
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, p. o.
Lázeňská 58
561 12 Brandýs nad Orlicí
 

 

 

Napište nám
zprávu nebo dotaz

SAK logoVoda
Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.